Hàbils digitals: factor de competitivitat per a les empreses #euroecom

Resum de la ponència de Genís Roca, director de RocaSalvatella, a la Jornada Euroecom.

Genís Roca comença la seva participació a la jornada euroecom reflexionant entorn  les darreres grans innovacions tecnològiques per constatar que la Revolució Internet només acaba de començar. La perspectiva històrica li permet a Genís explicar que la revolució digital o el salt de l’analògic al digital és el canvi més rellevant en els últims 35 anys.

En l’era digital, la possibilitat de crear continguts a l’esfera privada i poder publicar-los immediadatament a l’espai públic genera un canvi, una revolució especialment rellevant. L’accés massiu de les persones als espais de publicació i intercanvi d’informació origina canvis en el control dels continguts i fins i tot canvis en el valor de la informació. La informació no té valor, circula lliurement i ja no és poder.

En els darrers anys hi ha hagut canvis en la propietat, el volum i la velocitatde la informació que circula en l’entorn digital i,  en relació a això, la societat s’hi està incorporant de manera gradual. L’horitzó és la societat xarxa i per arribar-hi la gran barrera per la incorporació massiva al fet digital és una barrera cultural, no una barrera d’accés a la tecnologia.

Genís Roca a l'Euroecom
El canvi cap a la societat xarxa implica un canvi en la mentalitat de les persones, implica passar de ser passiu a ser un creador actiu de continguts, implica compartir per damunt de controlar de la informació. El camí cap a aquesta nova cultura digital requereix canvis en les eines i en les habilitats i també canvis en les actituds.

En l’àmbit professional ja no podem entendre determinades situacions sense l’ús de la tecnologia, però cal un pas més i fer que les noves tecnologies vagin més enllà de substituir les anteriors (imitant-les) i generin les noves maneres de fer. De cara a estar ben qualificat en l’entorn professional, les principals competències són:

  • Saber buscar
  • Saber discriminar una font d’informació
  • Sab er administrar una dieta d’informació
  • Saber ordenars els objectes digitals
  • Saber gestionar el relacional digital
  • Saber gestionar la identitat digital

En l’àmbit directiu, aquestes competències s’amplien i també inclouen la preocupació per la formació i el reciclatge dels equips, la bona gestió de la  comunicació interna, i la revisió o actualització dels criteris de selecció de personal.

Pel que fa al mercat, les organitzacions han de ser capaces derevisar com monitoritzen el sector, han de saber gestionar la seva reputació digital, i cal que siguin capaces de rebre i actualitzar la informació que tens dels clients. I, finalment, pel que fa a estratègia, les empreses cal sàpiguen situar-se i moure’s en l’entorn digital per entendre com els afectarà la nova societat xarxa i com canviarà el model de negoci en el seu sector.